Uw privacy

 

Dossier met uw persoonsgegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

-  zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.

-  er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij  een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete  toestemming.

- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële  administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

- uw naam, adres en woonplaats

- uw geboortedatum

- de datum van de behandeling

- een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “ behandeling      natuurgeneeskunde’’, of “voetreflexbehandeling”

- de kosten van het consult

 

Persoonsgegevens en deze website

Heeft u mij een mail gestuurd? Dan krijg ik uw persoonsgegevens binnen.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 

- voor- en achternaam

- e-mailadres

- telefoonnummer

 

De persoonsgegevens die u  daarvoor opgeeft, verzamel, bewaar en/of verwerk ik alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt: zoals om een offerte te maken of om antwoord te geven op uw vraag of om u iets toe te sturen wat u heeft aangevraagd, om werkzaamheden voor u uit te voeren, na afloop daarvan te factureren, en om te voldoen aan de (administratieve bewaar)eisen van overheidsinstanties als de belastingdienst.

 

 

info@carolinehartvoorjevoeten.nl

K.v.K: 63246066

Btw-id NL001188772B31