Algemene voorwaarden

 

1. Definities

Praktijk: Praktijk Caroline hart voor je voeten

Behandelaar: Caroline van den Broek, Reflexzonetherapeut.

Cliënt: de persoon, die een hulpvraag heeft en die Caroline van den Broek, reflexzonetherapeut opdracht geeft tot behandeling.

Onder cliënt wordt tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

 

De behandelaar is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT). De VNRT voert een licentiebeleid en licentieleden zijn onderworpen aan regels en normen die zijn vastgelegd in een beroepsprofiel en in gedragscodes.

Alle therapeuten van de VNRT staan geregistreerd bij de Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting Tuchtrecht voor Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

 

2. Overeenkomst

a. De overeenkomst tussen cliënt en behandelaar behelst de opdracht van cliënt aan behandelaar tot een natuurgeneeskundige behandeling en/of advies. Dit is een geneeskundige handelingsovereenkomst overeenkomstig het bepaalde in Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing. In deze wet zijn de rechten en plichten van de behandelaar en cliënt, zoals recht op informatie, dossiervorming en inzage daarin en privacy waarborgen geregeld. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

b. Cliënt kan de overeenkomst eenzijdig opzeggen.

c. De behandelaar heeft het recht om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van cliënt en mag weigeren uitvoering aan een behandeling te geven.

 

3. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen cliënt en behandelaar.

 

4. Toestemming

a. Cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst daartoe toestemming aan de behandelaar.

b. De behandelaar kan verlangen dat cliënt de toestemming schriftelijk bevestigt.

c. Ingeval cliënt diens toestemming weigert dan wel intrekt, zal de behandelaar geen behandeling (meer) verrichten.

 

5. Persoonsgegevens & privacy

a. De cliënt voorziet behandelaar vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Behandelaar neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in het dossier. Behandelaar behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

b. Behandelaar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, behandelaar verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

6. Tarieven en zorgverzekering

a. De tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

b. Cliënt heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de vraag of en in welke mate diens ziektekostenverzekeraar de kosten van de behandeling vergoedt. Tevens dient cliënt zelf de factuur bij de ziektekostenverzekeraar te declareren.

 

7. Facturering en betaalwijze

a. Na de behandeling wordt de factuur via de mail naar de cliënt gestuurd.

Cliënt heeft dan de keuze uit:

1. Betaling via betaalverzoek.

2. Overboeking van het volledige factuurbedrag binnen 14 dagen na dagtekening op de rekening van de behandelaar onder vermelding van het factuurnummer.

b. Ongeacht of de factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

c. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen

d. In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De behandelaar is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De behandelaar is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt.

e. Bij betalingsachterstand is de behandelaar bevoegd om verdere behandelingen op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

f. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de behandelaar indient over de factuur en/of de behandeling.

g. De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of de behandelaar verzoekt om de betaling aan een ander over te dragen.

 

8. Annulering

a. In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur van tevoren bij de behandelaar af te zeggen.

b. Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de behandelaar het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.

c. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mail, what’s app of sms worden geannuleerd. De annulering wordt door de behandelaar geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mail-, what’s app- of smsbericht door de behandelaar wordt ontvangen.

 

9. Aansprakelijkheid

a. Indien zich een gebeurtenis voordoet die leidt tot aansprakelijkheid van de

behandelaar, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de behandelaar afgesloten verzekering aanspraak geeft. De behandelaar is niet aansprakelijk op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de behandelaar.

b. Behandelaar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

c. Behandelaar heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Behandelaar meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Klachten

a. Ingeval cliënt ontevreden is of een klacht heeft meldt de cliënt dit zo spoedig mogelijk aan de behandelaar. De behandelaar en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om tot een oplossing te komen.

b. Indien behandelaar en cliënt niet tot een oplossing komen, kan de cliënt zich wenden tot de interne en onafhankelijke klachtencommissie van de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT). Deze commissie zal bemiddelen tussen behandelaar en cliënt.

c. Mocht de bemiddeling van de klachtencommissie van de VNRT niet tot op een oplossing leiden, dan kan cliënt zich wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, welke onafhankelijk is van eerder genoemde partijen.

 

Voor meer informatie klik hier.

 

11. Slotbepalingen

a. In geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

b. Behandelaar heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan cliënt ter kennis gebracht en treden in werking één maand na de dagtekening van de bekendmaking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Cliënt heeft de mogelijkheid om binnen één maand na de bekendmaking gemotiveerd bezwaar te maken tegen de wijziging in de voorwaarden. Na het verstrijken van deze termijn wordt cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.

c. Op deze algemene voorwaarden en de tussen behandelaar en cliënt gesloten overeenkomst(en), is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

info@carolinehartvoorjevoeten.nl

K.v.K: 63246066

Btw-id NL001188772B31